כשר

עגלת הקניות שלך

אין מוצרים בעגלה

תקנון

ברוכים הבאים לאתר משק לגזיאל, שכתובתו www.lagziel.co.il  (להלן: “האתר“).

האתר מופעל על ידי חברת דוד לגזיאל מוצרי בשר בע”מ, ח.פ. 51-206509-5  (להלן: “החברה” או “מפעילת האתר“), ומשמש למסירת מידע על פעילות החברה וכן משמש כאתר סחר אלקטרוני למכירת מוצרי החברה (להלן: “המוצרים“).

תקנון זה (להלן : “התקנון“) מגדיר את הזכויות והחובות בכל הנוגע לשימוש באתר. יש לקרוא את התקנון בקפידה, הואיל והוא מהווה הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס באופן שווה לשני המינים.

כללי:

 1. המונח “משתמש” פירושו כל אדם (לרבות תאגיד) העושה שימוש באתר, בכל צורה ואופן (להלן: “המשתמש“).
 2. עשיית שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לכל תנאי התקנון ולכל התנאים האחרים המצוינים באתר, ומעידה על הסכמה זו.
 3. הוראות התקנון חלות על כל שימוש באתר, באמצעות כל מכשיר מכל סוג, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר.
 4. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בהתאם להוראות תקנון זה בלבד. אם אינך מסכים לאיזו מהוראות התקנון, הימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר.
 5. הוראות התקנון גוברות על כל יתר האמור באתר והחברה שומרת על זכותה לשנותן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל מגבלה.
 6. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש לבין החברה, את תנאי השימוש באתר ואת כל הכרוך בהזמנת מוצרים באמצעות האתר.
 7. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מתחולת הוראות כל דין, ובכלל זה תחולת הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שמכוחו, אלא במקרים שבהם ניתן להתנות על הוראות כאמור, והתניה כאמור נעשתה במסגרת האתר במפורש או במשתמע.
 8. החברה עושה כמיטב יכולתה להציג באתר מידע שלם ומדויק בנוגע למוצרים. למרות זאת עלולים להופיע באתר, בתום לב וללא כוונת זדון, טעויות סופר, אי-דיוקים, שגיאות או השמטות של מידע כאמור. החברה לא תשא באחריות כלשהי הנובעת מאי-דיוקים או שגיאות כאמור, והם לא יחייבו אותה.
 9. כותרות הפרקים נוספו לשם הנוחות בלבד, והן לא ישמשו בפרשנות התקנון.
 10. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצרכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין כל אחד מהמוצרים, כפי שהם מוצגים באתר, לבין אותו מוצר במציאות.
 11. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות במסגרת אתרי אינטרנט אחרים, פרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, או כל מטרה אחרת.
 12. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

הרשמה לאתר:

 1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים באמצעות האתר, נדרש המשתמש להירשם באופן חד פעמי באתר, באמצעות טופס הרשמה מקוון.
 2. כל אדם רשאי להשתמש באתר, ובכלל זה לבצע רכישה או הזמנת מוצרים באמצעות האתר, וזאת בכפוף להוראות כל דין ובתנאי שהוא כשיר על פי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות. רכישת מוצרים באמצעות האתר מותנית בכך שהמשתמש הוא בעל כרטיס אשראי  תקף, שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל.
 3. בעת הרישום באתר נדרש המשתמש להזין סיסמא שתשמש אותו באתר בקביעות, את מספר הטלפון שלו, את כתובת הדואר האלקטרוני שלו ואת יתר הפרטים המנויים בטופס ההרשמה. החברה רשאית לדרוש מעת לעת פרטי זיהוי נוספים.
 4. ההרשמה לאתר מותנית במתן הסכמה של המשתמש לקבלת מסרים פרסומיים מהחברה, בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.
 5. אם המשתמש ישכח את הסיסמא שהזין בעת ההרשמה, יבוצע תהליך שחזור סיסמא, באמצעות כתובת הדוא”ל או מספר הטלפון שהוזנו בעת הרישום.
 6. בלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי למסור על כך הודעה מראש, לרבות בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • הפרת הוראות הדין או הפרה של הוראות תקנון זה על ידי המשתמש;
  • מסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש;
  • מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  • ביצוע פעולה כלשהי על ידי המשתמש, אשר עלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר, או בחברה, או במי מטעמה, או בצד ג’ כלשהו;
  • כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

הזמנה ורכישה של מוצרים באמצעות האתר

 1. הזמנת מוצרים באמצעות האתר תתבצע באמצעות בחירת מוצרים והוספתם לסל הקניות, הזנת פרטי המשתמש שנמסרו בתהליך ההרשמה, והזנת מועד האיסוף והסניף שממנו מבקש המשתמש לאסוף את המוצרים. מועד האיסוף יהיה בטווח זמנים שבין יום ל- שלושה ימי עסקים ממועד הזנת ההזמנה באתר.
 2. מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה, וזאת לשם הכנת ההזמנה ביעילות וללא תקלות.
 3. מימוש ההזמנה בפועל ייעשה בכפוף להימצאות המוצרים שהוזמנו במלאי החברה, במועד שצוין בהזמנה. גם אם לא צויין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו, בכפוף לכך שהיא תשיב למשתמש כל סכום ששולם על ידו בגין אותה הזמנה (אם שולם). מובהר כי יתכנו מצבים שבהם הפריט חסר במלאי, למרות שבאתר מוצג כאילו הוא קיים במלאי. במקרים כאלו תבוטל ההזמנה, ולמזמין לא תהא כל טענה בקשר לכך.
 4. המוצרים שהוזמנו באמצעות האתר ייאספו על ידי המשתמש או מי מטעמו, מהסניף שנבחר על ידי המשתמש בתהליך ההזמנה ובמועד שנבחר בתהליך ההזמנה.
 5. בהשלמת ההזמנה מאשר המשתמש את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר. המשתמש מאשר שידוע לו כי החברה מכינה ואורזת את המוצרים שהוזמנו, שהם טובין פסידים, במיוחד לצורך אספקה במועד שצוין בטופס ההזמנה, והוא מאשר בעצם השלמת ההזמנה את התחייבותו לאסוף את המוצרים שהוזמנו, במועד שצוין בטופס ההזמנה.
 6. המשתמש מאשר שידוע לו כי מוצרי החברה נמכרים באריזות שמשקלן אינו אחיד, ולכן משקל המוצרים שיסופקו בפועל עשוי להיות שונה מזה שצוין על ידו בטופס ההזמנה.
 7. התשלום עבור המוצרים שהוזמנו ייעשה בעת איסופם בפועל מסניף החברה שצוין בטופס ההזמנה, באמצעי התשלום המקובלים אצלה, כפי שיהיו מעת לעת.
 8. המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה אם הדבר מתאפשר על פי הוראות הדין, ובכלל זה הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שמכוחו.
 9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה או מכירה או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, או לבטל או להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, באופן זמני או קבוע. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בגין ביטול הזמנה או עסקה או פעילות כלשהי, כאמור בסעיף זה.
 10. אם התברר שמוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם, אם נגרם, ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 זכויות יוצרים:

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לחברה להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאורם, הרכבם ועיצובם, וכן כל פרט הקשור לתכני האתר ולהפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם של האתר. סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב אלא בקבלת אישור החברה מראש ובכתב.
 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהחברה.
 6. החברה רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

היעדר אחריות:

 1. החברה וכל מי מטעמה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, ובכלל זה נזקים הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא להזמנת מוצרים באמצעות האתר; ובכל בכפוף להוראות כל דין.
 2. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

סודיות ומדיניות פרטיות:

 1. כל הפרטים האישיים והאחרים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה, וכן ניתוח פעילותו באתר, להלן יחד: “המידע“), יישמרו במאגרי מידע של החברה.
 2. החברה לא תעשה שימוש במידע אלא לצורך ביצוע הזמנה או רכישה של מוצרים באמצעות האתר, או על מנת להציע ללקוח מוצרים או שירותים נוספים או אחרים, שלה או של צדדים הקשורים אליה, או למטרות אחרות המפורטות בתקנון זה, והכל בכפוף להוראות כל דין.
 3. החברה תהא רשאית להעביר את המידע לצד שלישי למטרות שפורטו בסעיף 38 לעיל או במקרים שבהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בחברה או בצד שלישי כלשהו, או במקרים שבהם שהמזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה שאינו כדין, או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את המידע או חלק ממנו לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי, שיפוטי או מעין שיפוטי.
 4. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 5. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה או להשתמש בו לרעה בכל צורה ואופן, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 6. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 7. במקרים שאינם בשליטת החברה או במקרים הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש או למי מטעמו או לצד שלישי כלשהו עקב שימוש בלתי מורשה במידע או עקב אובדנו.
 8. הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר או מסירת כתובת דוא”ל או מסירת מספר טלפון או בביצוע הזמנה, המשתמש מסכים ומאשר לחברה או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה, הודעות מכל סוג בקשר לפעילותה או לפעילות האתר או לפעילות אתרים אחרים של החברה או של חברות קשורות או של צדדים אחרים שהתקשרו עימה לעניין זה. בכלל זה מסכים המשתמש לקבל מהגורמים שצוינו לעיל הצעות לרכישת מוצרים או שירותים או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא או הודעות מערכת או הודעות שירות או הודעות אחרות ללקוחות; והכל בכפוף להוראות כל דין. מידע זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף, מעבר למפורט לעיל, אלא לאחר קבלת הסכמתו של המשתמש מראש.
 9. המשתמש רשאי לדרוש בכל עת למחוק את המידע בעניינו ממאגרי המידע של החברה, וזאת בפנייה לדוא”ל: lagbasarws@gmail.com כל פנייה כאמור תטופל בהתאם להוראות הדין ובמועדים הקבועים בדין.

דין ושיפוט:

 1. הדין החל על תקנון זה וכן על כל פעולה או מחלוקת או סכסוך הנובע ממנו, וכן על כל עניין הקשור לשימוש באתר או להזמנה או רכישה של מוצרים באמצעותו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי, לפי העניין) במחוז תל אביב-יפו או במחוז המרכז הסמכות המקומית הבלעדית לדון בה.

יצירת קשר:

 1. משתמשי האתר מוזמנים לפנות אלינו בכל בירור אודות האתר או הוראות תקנון זה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות, ונפעל על מנת לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא”ל: lagbasarws@gmail.com
דלג לתוכןכפתור לפתיחת תפריט נגישותHandicapped logo whiteHandicapped logo black

תפריט נגישות

הצהרת נגישות